Polityka prywatności

Stosowanie niniejszej Polityki Prywatności ma zastosowanie dla wszystkich użytkowników w ramach korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.vivaderm.pl (dalej jako: ,,Serwis’’).  Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

 1. Niezbędne definicje
 2. Administrator  –  administratorem danych osobowych jak i serwisu jest internetowego jest spółka jest Viva-Derm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-811) przy ul. Pustułeczki 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII, pod numerem KRS: 0000446153, NIP: 9512363070, REGON: 146472013 dalej jako: ,,Viva Derm’’ lub ,,Administrator’’.

  Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby;

  Polityka – poprzez pojęcie rozumie się niniejszą Politykę prywatności.

  Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.

  1. Ochrona danych osobowych
   1. Administrator przetwarza Dane osobowe lub inne dane w momencie, gdy dostarczone zostają bezpośrednio poprzez Użytkownika za pośrednictwem rejestracji dostępu bądź korzystając z Serwisu np. za pośrednictwem formularza rejestracji lub formularza kontaktowego a także, gdy Użytkownik zgadza się na korzystanie z plików cookies. Administrator przetwarza zatem dane obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres IP. Każdorazowo podczas wypełnienia oddzielnego formularza Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą klauzuli obowiązku informacyjnego o zakresie niezbędnych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku korzystania z Serwisu wszelkie zapisy odnoszące się do przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w zasadach korzystania z Serwisu. Dodatkowo Administrator przetwarza Dane Użytkowników w zakresie adresu IP (pliki cookies) oraz w ramach zapewnienia odpowiednich funkcjonalności w Serwisie.
   2. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344 ze zm.). Administrator dba o ich poufność, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy i funkcjonowania Serwisy np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy zapewnienia obsługi bieżących spraw dotyczących prowadzonej działalności, jak również realizacji praw Użytkownika, Dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym kategoriom odbiorców takich jak dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), agencji marketingowej czy kancelariom prawnym i windykacyjnym. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, jednakże każdorazowo Administrator zapewnia, że odbywać się to będzie z uwzględnieniem przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia zawierającą standardowe klauzule umowne.
   3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
    • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
    • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
    • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;
    • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej;
   4. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
   5. W przypadku uzyskania dodatkowej zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
   6. W ramach kontaktu z Administratorem możliwe jest napisanie bezpośrednio na adres siedziby lub poprzez maila Inspektora Ochrony Danych: iod@vivaderm.pl. Podanie danych i korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne. W przypadku dodatkowych usług, Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty.
   7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy Administrator będzie potrzebował tych Danych do celów związanych z obroną lub dochodzeniem roszczeń.
   8. Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Administrator informuje również o przysługującym Uczestnikowi prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
   1. Zasady korzystania z Serwisu
    1. Administrator wskazuje, że w celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
    2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
    3. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
    4. Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją   własną politykę prywatności.
    1. Mechanizm cookies
     1. Pliki cookie są wykorzystywane na urządzeniu a następnie używane do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych jej funkcji. Administrator nie stosuje cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących Danych osobowych Użytkownika Serwisu.  Każdorazowo Użytkownik może zablokować lub po prostu ograniczyć działanie mechanizmu cookies w Serwisie. Należy tego dokonać poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Koniecznym do wyświetlenia zawartości treści Serwisu są wszystkie cookies w ramach pierwszej kategorii.
     2. Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez użytkownika przeglądarki.
     3. Użytkownikowi przysługuje  prawo decydowania w zakresie dostępu plików cookies do wykorzystywanego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje zawarte w ramach wykorzystywanych przeglądarek internetowych:
      • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
      • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
      • GoogleChrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
      • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/            
      • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
     4. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników.  W reklamach zamieszczanych na stronie Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje Google Analytics – popularną usługę analityczną dostarczaną przez Google –  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
     1. Media społecznościowe
      1. Na stronie Serwisu wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook,  Twitter, Linkedin, Youtube, , aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora. Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Znajdują się tam również dodatki w zakresie możliwości pozostawienia przycisku ,,Lubię to’’ czy ,,Udostępnij’’. Każdy z serwisów posiada odrębną politykę prywatności z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z  przeglądarki użytkownika na serwer danego serwisu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane. 
      2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
      1. Działania marketingowe
      2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

       • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
       • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
       • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód marketingowych);
       • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług.
       1. Kwestia odpowiedzialności
        1. Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
        2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.
        3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Użytkownikowi praw.
        1. Zmiany polityki prywatności
         1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
         2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

         Aktualna wersja Polityki Prywatności: 20.02.2023