Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów Viva Derm

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako: Rozporządzenie) jest Viva-Derm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-811) przy ul. Pustułeczki 36 (dalej jako: Administrator lub Viva Derm). Kontakt z Viva Derm możliwy jest poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej lub  pisząc na adres siedziby.

 1. Inspektor Ochrony Danych
 2. W Viva Derm powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzanych Twoich danych pisząc mailowo na adres: iod@vivaderm.pl.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych
  2. Administrator przetwarza Twoje dane w celu realizacji umowy, zapewnienia kontaktów służbowych i utrzymania relacji biznesowej a także w ramach przygotowania odpowiedzi na kierowane przez Ciebie do Viva Derm zapytania. Administrator przetwarza wskazane dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, którym jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających ze współpracy, budowania i utrzymywania relacji z kontrahentami a także w ramach prowadzonej działalności w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przysługujących Viva Derm praw.

   Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. lit. b Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

   1. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych i ich zakres
   2. Dane te udostępniane są one bezpośrednio przez Ciebie, podmiot który reprezentujesz lub podmiot będący Twoim pracodawcą. Viva Derm może także pozyskać Twoje dane z ogólnodostępnych rejestrów takich jak m.in. rejestr KRS czy CEIDG. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje Twoje imię, nazwisko, numeru telefonu, adresu e-mail, stanowisko, nazwę podmiotu a w przypadku wykazania odpowiedniego umocowania do reprezentacji również numer PESEL.  Podanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Bez Twoich danych nie będzie możliwe również poprawne zawarcie umowy lub jej prawidłowa i sprawna realizacji.

    1. Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe
    2. Twoje dane przetwarzane są przez Administratora przez okres współpracy pomiędzy reprezentowanym przez Ciebie podmiotem a Viva Derm oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy, a także w zależności od treści prowadzonej z Viva Derm korespondencji. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

     1. Podmioty, którym Viva Derm może przekazywać Twoje dane osobowe
     2. Informujemy, że w ramach prowadzonej działalności, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów dostarczających Viva Derm niezbędne usługi. Do nich zaliczać mogą się dostawcy m.in. usług informatycznych, technicznych, firmy kurierskie czy te zajmujące się zewnętrznym doradztwem (np. kancelarie prawne). Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, jednakże każdorazowo Administrator zapewnia, że odbywać się to będzie z uwzględnieniem przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia zawierającą standardowe klauzule umowne.

      1. Informacja o przysługujących prawach
      2. Viva Derm zapewnia Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio się z Viva Derm (pocztą tradycyjną, mailowo lub telefonicznie). Informujemy także o przysługującym Ci prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych