Przetwarzanie danych osobowych pacjentów Viva Derm

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako: Rozporządzenie) jest Viva-Derm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-811) przy ul. Pustułeczki 36 (dalej jako: Administrator lub Viva Derm). Kontakt z Viva Derm możliwy jest poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej lub  pisząc na adres siedziby.

 1. Inspektor Ochrony Danych
 2. W Viva Derm powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzanych Twoich danych pisząc mailowo na adres: iod@vivaderm.pl.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych
  2. Administrator przetwarza Twoje dane w następujących celach opisanych poniżej:

   1. Jako Pacjenta Viva Derm
   2. Podstawa prawna:  ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej akty wykonawcze oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia

    • w ramach udzielania Ci świadczeń zdrowotnych podczas wizyty w placówce lub konsultacji zdalnych, w tym poprzez weryfikację Twojej tożsamości oraz w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;  
    • realizowania przysługujących Ci praw jako Pacjentowi Viva Derm m.in. wydania kopii dokumentacji medycznej, archiwizacji złożonego przez Ciebie upoważnienia do dostępu Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia;
    • w zakresie przesłania Ci komunikacji obsługowej za pośrednictwem Twojego e-maila/numeru telefonu obejmującej komunikaty takie jak: odwołanie lub potwierdzenie wizyty, informacje o konieczności specjalnego przygotowania się do wykonywanego zabiegu czy też rekomendacji zdrowotnych przekazywanych Ci po wykonywanej usłudze;
    • kierowania do Ciebie ankiet medycznych i jakościowych, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej, Viva Derm zapewnia jednak, że wysyłka ankiet odbywa się z odpowiednią częstotliwością jak i poszanowaniem Twojego prawa do prywatności;
    1. W ramach realizacji umowy
    2. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. lit. b Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

     • udzielania Ci świadczeń zdrowotnych na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej chęci oraz przystąpienia do umowy obejmującej realizację usług medycznych;
     • rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji lub refundacji;
     • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony przed nimi;
     • realizacji nałożonych obowiązków podatkowych m.in. w ramach rozliczenia rachunków czy faktur za wykonane przez nas usługi;
     1. W ramach prowadzonych działań marketingowych
     2. Podstawa prawna: dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia)

      • kierowanie do Ciebie za pośrednictwem maila i/lub telefonu bądź w ramach aplikacji zarządzanych przez Administratora – komunikacji marketingowej obejmującej informacje o produktach i działalności prowadzoną przez Viva Derm, w tym m.in. dotyczącej usług, promocji, artykułów o charakterze prozdrowotnym, oferty czy organizowanych wydarzeniach i eventach; 
      • przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych w ramach profilowania polegającego na możliwości dostosowania kierowanych do Ciebie komunikatów do Twoich potrzeb m.in. poprzez wykorzystanie takich informacji jak Twój wiek, płeć, miasto, zakres umowy, częstotliwość korzystania z usług Viva Derm, rodzaju wybranych przez Ciebie zabiegów; Administrator zastrzega, że do przygotowania oferty odpowiadającej Twoim potrzebom, wykorzystywane mogą być również informacje o stanie Twojego zdrowia; Dane w tym zakresie mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany;
      1. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych i ich zakres
      2. W ramach możliwości skorzystania z usług zdrowotnych jak i rejestracji do tych świadczeń, podajesz nam

       swoje dane osobowe we własnym zakresie. Twoje dane mogą pochodzić również od osoby, która w Twoim

       imieniu wykupuje dla Ciebie wybrane świadczenie lub umawia dla Cię na wizytę w Viva Derm.  Prosimy Cię o uzupełnienie danych osobowych poprzez formularz rejestracji lub przekazujesz nam je po prostu za pośrednictwem innych dokumentów takich jak: składane przez Ciebie upoważnienia czy oświadczenia.

       Udzielając Ci świadczeń zdrowotnych potrzebujemy otrzymać od Ciebie zestaw danych obejmujący co najmniej Twoje: imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, nr PESEL (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL – rodzaj i numer dokumentu tożsamości), adres zamieszkania.  Dodatkowo tworzymy i prowadzimy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego przebiegu procesu leczenia. Podanie danych w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest określone przepisami prawa. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy też udzielenia świadczenia zdrowotnego.

       Na zasadzie dobrowolności, jako Pacjent Viva Derm, możesz przekazać nam swój numer telefonu i/lub adres e-mail w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji z Tobą np. w zakresie przekazania potwierdzenia rezerwacji wizyty, na wypadek zmiany terminu wizyty czy też przekazania Ci rekomendacji dla odpowiedniego przygotowania się do zabiegu.  W tym zakresie, nie podanie danych nie będzie skutkować odmową świadczenia zdrowotnego.  Pamiętaj, że komunikacja marketingowa z wykorzystaniem Twojego numeru telefonu i/lub adresu e-mail odbywać się będzie wyłącznie wtedy, gdy udzieliłeś Viva Derm dodatkowej zgody. W ramach profilowania Twoich danych wykorzystujemy takie informacje jak: dane identyfikacyjne, wiek, płeć, miasto, zakres umowy, częstotliwość korzystania z usług Viva Derm, rodzaju wybranych przez Ciebie zabiegów (stan zdrowia). Wyrażona przez Ciebie zgoda, może zostać wycofana w każdym momencie.

       1. Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe
       2. W ramach udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, jeśli została utworzona dokumentacja medyczna, jako podmiot leczniczy – co do zasady jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. W przypadku, przetwarzania Twoich danych w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym złożonej skargi czy reklamacji, przetwarzamy dane przez okres niezbędny do rozwiązania danej sprawy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane w ramach rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez nas przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym taki obowiązek powstał. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody obejmującej działania marketingowe, do czasu jej wycofania. Później, po upływie wskazanych okresów retencji danych, są one trwale usuwane lub poddawane anonimizacji.

        1. Podmioty, którym Viva Derm może przekazywać Twoje dane osobowe
        2. Informujemy, że w ramach prowadzonej działalności, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów dostarczających Viva Derm niezbędne usługi. Do nich zaliczać mogą się dostawcy m.in. usług informatycznych, technicznych, firmy kurierskie czy te zajmujące się zewnętrznym doradztwem (np. kancelarie prawne) oraz inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia, serwisy i dostawcy sprzętu medycznego, agencje marketingowe (w tym zajmujące się wysyłką komunikacji marketingowej) a także osoby upoważnione przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, jednakże każdorazowo Administrator zapewnia, że odbywać się to będzie z uwzględnieniem przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia zawierającą standardowe klauzule umowne.

         Dodatkowo z uwagi na obowiązek raportowania zdarzeń medycznych wynikający z przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,  Viva Derm informuje, że dane pacjentów w zakresie ich stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń są także udostępniane do Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5a  (platforma P1).

         1. Informacja o przysługujących prawach
         2. Viva Derm zapewnia Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio się z Viva Derm (pocztą tradycyjną, mailowo lub telefonicznie). Informujemy także o przysługującym Ci prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Zachęcamy, aby wszelkie sprawy związane z tematem ochrony danych osobowych zgłaszane były bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail wskazany w niniejszym obowiązku informacyjnym.