Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego przez Viva Derm

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako: Rozporządzenie) jest Viva-Derm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-811) przy ul. Pustułeczki 36 (dalej jako: Administrator lub Viva Derm). Kontakt z Viva Derm możliwy jest poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej lub  pisząc na adres siedziby.

 1. Inspektor Ochrony Danych
 2. W Viva Derm powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzanych Twoich danych pisząc mailowo na adres: iod@vivaderm.pl.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w formie wizerunku utrwalonego z wykorzystaniem systemu monitoringu będzie w celu zapewnienia:

   • bezpieczeństwa personelu zatrudnionego przez Viva Derm
   • bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie placówki i biura Viva Derm
   • ochrony mienia Viva Derm

   W związku z tym podstawą dla przetwarzania tych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.

   1. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych i ich zakres
   2. Rejestrujemy Twój wizerunek zaś źródłem jego pozyskania jest system monitoringu stosowany na terenie biura oraz placówki. Obszarem monitorowanym objęte są wyłącznie miejsca ogólnodostępne, takie jak: recepcja, szatnia na okrycia wierzchnie lub obuwie, poczekalnia, wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne – co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu, w tym zapobieżenia incydentom zagrażającym temu bezpieczeństwu.

    1. Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe
    2. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu pierwszej rejestracji obrazu. Po upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub w sytuacji, gdy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Kolejno, po upływie wskazanych okresów retencji danych, są one trwale usuwane lub poddawane anonimizacji.

     1. Podmioty, którym Viva Derm może przekazywać Twoje dane osobowe
     2. Informujemy, że w ramach prowadzonej działalności, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów dostarczających Viva Derm niezbędne usługi. Do nich zaliczać mogą się dostawcy m.in. usług informatycznych, technicznych, firmy kurierskie czy te zajmujące się zewnętrznym doradztwem (np. kancelarie prawne). Dane osobowe mogą być przekazywane także poza teren Unii Europejskiej, jednakże każdorazowo Administrator zapewnia, że odbywać się to będzie z uwzględnieniem przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia zawierającą standardowe klauzule umowne. Dane z monitoringu mogą być również udostępniane na wniosek uprawnionego ku temu organu na podstawie przepisów prawa np. policji czy prokuraturze.

      1. Informacja o przysługujących prawach
      2. Viva Derm zapewnia Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio się z Viva Derm (pocztą tradycyjną, mailowo lub telefonicznie). Informujemy także o przysługującym Ci prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Zachęcamy, aby wszelkie sprawy związane z tematem ochrony danych osobowych zgłaszane były bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail wskazany w niniejszym obowiązku informacyjnym.